updated 10:01 AM UTC, Jun 29, 2017

ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР

Јелена Будимир

Канцеларија 48 - други спрат

Контакт 023/821 050 локал 217

ОПИС ПОСЛОВА:

Контролише поступање школе у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката;врши увид у наменско коришћење средстава којима располаже школа; врши преглед школе у поступку утврђивања испуњености услова за почетак рада и обављање делатности;предузима мере ради остваривања права и обавеза ученика, родитеља, наствника, односно сарадника и директора; контролише испуњеност услова за превремени упис деце и поништава упис ученика у школу ако је обављен супротно закону; забрањује спровођење радњи у школи које су супротне закону;  контролише испуњеност прописаних услова за спровођење испита; решењем наређује отклањање неправилности и недостатака у одређеном року;решењем наређује извршавање мере која није извршена; подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, односно захтев за покретање прекршајног поступка;обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан;обавља и друге послове у складу са законом по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе;за свој рад одговара руководиоцу Одељења и начелнику Општинске управе.

 

Временска прогноза

Scattered Showers

33°C

Житиште

Scattered Showers

Humidity: 25%

Wind: 40.23 km/h

  • Scattered Showers
    29 Jun 2017 33°C 24°C
  • Sunny
    30 Jun 2017 34°C 20°C