ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЖИТИШТЕ - 2019 година

Измене и допуне ПГР насеља Житиште - тектуални део

План регулације јавних површина - локалитет В

Подела простора на функционалне зоне и целине са претежном наменом површина и карта спровођења

Предлог одређивања површина и капацитета јавне намене

Подела простора на функционалне зоне и целине са претежном наменом површина и карта спровођења

Саобраћакна инфраструктура, регулација и нивелација

Електроенергетска и електронска комуникациона инфраструктура

Best jordan Sneakers | Nike Release Dates